//Low Noise Amplifier

Low Noise Amplifier

تقویت کننده کم نویز نوع خاصی از تقویت کننده های الکترونیکی است در سیستم های مخابراتی برای تقویت سیگنال های گرفته شده از آنتن به کار می رود اغلب در فاصلهٔ کمی از آنتن قرار می گیرد

تقویت کنندهٔ کم نویز (Low Noise Amplifier) نوع خاصی از تقویت کننده های الکترونیکی است که در سیستم های مخابراتی برای تقویت سیگنال های گرفته شده از آنتن به کار می رود و اغلب در فاصلهٔ کمی از آنتن قرار می گیرد تا کاهش دامنهٔ سیگنال در خطوط به حداقل ممکن برسد. استفاده از LNA سبب می شود که نویز طبقات بعد به وسیلهٔ بهرهٔ LNA کاهش یابد ولی نویز LNA به طور مستقیم در سیگنال دریافتی تزریق می شود. لذا یک پیش شرط برای تقویت کنندهٔ کم نویز آن است که در حالی که سیگنال را تقویت می کند، نویز و اختلال بسیار کمی به آن بیافزاید تا بازیابی سیگنال در طبقات بعد به نحو مطلوب صورت گیرد. برای داشتن حداقل نویز تقویت کننده باید تقویت مطلوبی در طبقهٔ اول خود داشته باشد بنابراین از JFETها و HEMT در طبقات اول استفاده می شود همچنین می توان از تقویت کننده های غیر متمرکز (توزیع نشده) در طبقات اول استفاده کرد. تقویت کننده های غیر متمرکز برای راه اندازی نیاز به جریان بالائی دارند که از نقطه نظر انرژی کارآمد نیستند ولی میزان نویز را به خوبی کاهش می دهند.

2017-10-12T21:48:01+00:00 June 4th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment